ตัวเนื้อสือวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

แบบทดสอบหลังเรียน


 แบบทดสอบบทที่1

แบบทดสอบบทที่2

แบบทดสอบบทที่3

แบบทดสอบบทที่4

แบบทดสอบบทที่5

                                              ประมวลรายวิชา

           

               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์ รหัสวิชา ๒o๑o๑-๒oo๔

                  ท.ป.น ๑-๓-๒ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ รวม ๗๒

 

จุดประสงค์วิชา

1.เข้าใจดกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์

2.สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาระบบรถยนต์

3.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำวานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับโคตรงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์

2.ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังรถยนต์ตามคู่มือ

3.ซ่อมและบริการระบบส่งกำลังรถยนต์ตามคู่มือ

4.บำรุงรักษาชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังรถยนต์ตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ การใช่เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้ายเพลาขับล้อ การบังรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการ